Repertoár

Serial Killer: Sta­ni­ce Valkyrien

Nor­ská odpo­věď na nekon­čí­cí vlnu čas­to vyčpě­lých sever­ských detek­ti­vek vyús­ti­la v pří­pa­dě Val­ky­ri­en v žánro­vou fúzi, pro kte­rou brit­ští kri­ti­ci vymys­le­li název “scan­di medi-noir” i pře­zdív­ku “nor­ské Bre­a­king Bad”.

(Val­ky­ri­en, Nor­sko, 2017, r. Erik Rich­ter Strand), sek­ce Fokus: Nor­sko, jazyk – norš­ti­na, titul­ky – čes­ké a ang­lic­ké, 2x45 min.

Ravn je vyni­ka­jí­cí lékař, kte­ré­ho osud jeho ženy při­měl uchý­lit se k poně­kud nestan­dard­ním léčeb­ným postu­pům. Leif je prep­per oče­ká­va­jí­cí apo­ka­ly­p­su a udr­žu­jí­cí sty­ky s pod­svě­tím. Dva neče­ka­ní spo­jen­ci vybu­du­jí z uza­vře­né sta­ni­ce met­ra Val­ky­ri­en v nor­ském Oslu pod­zem­ní úkryt a pro­vi­zor­ní nemoc­ni­ci. Nor­ská odpo­věď na vyčpě­lost nekon­čí­cí vlny sever­ských detek­ti­vek vyús­ti­la v žánro­vou fúzi, pro kte­rou brit­ští kri­ti­ci našli název „scan­di medi-noir“ i pře­zdív­ku „nor­ské Bre­a­king Bad“. Zábav­ná jíz­da s bizar­ní záplet­kou ale není jen chytla­vou kom­bi­na­cí žánrů, odrá­ží i dneš­ní roz­lo­že­ní sil ve spo­leč­nos­ti a její para­no­id­ní poci­ty. Bri­to­vé se už pus­ti­li do pří­prav své­ho rema­ku, v jejich seri­á­lo­vé ver­zi nazva­né Tem­ple budou hrát Mark Strong a Can­di­ce Van Houten.

VSTUPENKY: www.serialkiller.tv/akreditace-a-vstupenky