Letní scéna

Repertoár

Sex pro pokro­či­lé 2 aneb Vzhů­ru do divočiny

Pří­běh man­že­lů Ali­ce a Jin­dři­cha, kte­ré jste si oblí­bi­li v kome­dii Sex pro pokro­či­lé, pokra­ču­je. Tentokrát…

Autor: Miche­le Riml
Režie: Dari­na Abrahámová
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden, Kris­tý­na Badin­ko­vá Nováková
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Nejbližší představení:

27. 7.SO – 20:30

Pří­běh man­že­lů Ali­ce a Jin­dři­cha, kte­ré jste si oblí­bi­li v kome­dii Sex pro pokro­či­lé, pokračuje.
Ten­to­krát se však ze sty­lo­vé­ho hote­lo­vé­ho poko­je, v němž se pokou­še­li pikant­ně oži­vit svůj uva­da­jí­cí vztah, pře­sou­va­jí do pří­ro­dy. Je to tak tro­chu i z nou­ze ctnost, jeli­kož rodin­ný roz­po­čet se zmen­šu­je. O to více se zvět­šu­je tou­ha „pře­žít“. Ale pozor! – ne za kaž­dou cenu. Do ste­re­o­ty­pů dojem­ně směš­né­ho a zma­te­né­ho páru se jako vichři­ce vmí­sí neče­ka­ná návště­va. Nespou­ta­ná sest­ra a pro­vo­ka­tiv­ní švag­ro­vá Dia­na naru­ší Ali­ci a Jin­dři­cho­vi kem­po­va­cí idy­lu. S jejím iro­nic­kým pohle­dem je sluš­né, nud­né, šest­a­dva­ce­ti­le­té man­žel­ství vlast­ně tím nej­vět­ším dob­ro­druž­stvím! Dia­ni­na svo­bod­ná chuť a odva­ha uží­vat si a neu­stá­le zkou­šet něco nové­ho postup­ně „naka­zí“ naše pro­ta­go­nis­ty život­ním pozi­ti­vis­mem a ener­gií. A vzhů­ru do divo­či­ny se nako­nec změ­ní na Vzhů­ru do života!