Repertoár

Sil­ni­ce – La Strada

Cir­ku­sác­ká roman­ce o tom, že i malý kamí­nek má na tomhle svě­tě smysl.

Autor: Fede­ri­co Fellini, Lída Enge­lo­vá, Joha­na Kudláčková
Režie: Lída Enge­lo­vá
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Radek Holub, Zbig­niew Kalina, Klá­ra Cibulková, Radek Zima
Dramaturgie: Joha­na Kudláčková
Překlad: Adolf Felix
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Kalich
Komedie

Cena

Sektor A700,- Sektor B600,- Sektor C350,-

Slav­ný osca­ro­vý film Fede­ri­ca Fel­li­ni­ho Sil­ni­ce poslou­žil jako námět diva­del­ní hry, kte­rá sdě­lu­je pros­té a moud­ré posel­ství: Kaž­dý kámen na svě­tě má smy­sl. Stej­ně tak kaž­dý člo­věk, i ten nej­u­bo­žej­ší. Také sou­ži­tí dvo­ji­ce potul­ných kome­di­an­tů, pro­past­ně odliš­ných, má tajem­ný důvod. Citu­pl­ná nota je v pra­vou chví­li pře­hlu­šo­vá­na vese­lým rámu­sem jejich vystou­pe­ní. Str­hu­jí­cí atmo­sfé­ra staré­ho cir­ku­su doka­zu­je zná­mou prav­du: K tomu, aby umě­lec divá­ky poba­vil, nepo­tře­bu­je tech­nic­ké zázra­ky, ale spíš poho­to­vost, vtip a odvahu.