Letní scéna

Repertoár

Slá­va stro­jů a měst

“V noci se mně zdá­lo, že se sví­tí­cí pruh mléč­né dráhy na nebi zkrou­til do veli­ké­ho otaz­ní­ku a volá na mne – proč…”

Autor: Jaro­mír Rašín
Režie: Jaro­slav Dušek
Hrají: Jaro­slav Dušek, Petr Nikl, Ondřej Smey­kal
Délka: 165 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Na Jezerce

Cena

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C520,-

Pří­běh němec­ké­ho redak­to­ra a dvou ame­ric­kých inže­ný­rů u čes­ké­ho vče­la­ře vyvo­lá stře­tá­vá­ní zce­la odliš­ných pří­stu­pů k živo­tu a k tvo­ři­vos­ti. “Pro­to­že jde o vče­ly, mělo by jít o chut­nou a pikant­ní gro­tes­ku, kte­rá občas žah­ne las­ka­vým žiha­dlem,” vysvět­lu­je Jaro­slav Dušek, reži­sér a před­sta­vi­tel mno­ha postav, včet­ně těch ženských.