Repertoár

Sně­ho­vá krá­lov­na v Ledo­vém království

Muzi­ká­lo­vá pohád­ka na moti­vy pří­bě­hu z pera dán­ské­ho pohád­ká­ře Han­se Chris­ti­a­na Andersena.

Autor: Dana Bar­tůň­ko­vá
Režie: Dana Bar­tůň­ko­vá
Hrají: Deni­sa Lic­ko­vá / Mar­ti­na Čer­ná / Eva Sýko­ro­vá, Jan Pospí­šil, Mar­tin Hlu­boc­ký /Michal Dadu­ra, Petr Steh­lík / Daniel Koťan, Niko­la Ďuri­co­vá / Sabi­na Valo­vá, Kris­tý­na Šev­čí­ko­vá / Len­ka Svo­bo­do­vá / Adéla Rau­so­vá, Dana Bartůňková
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Metropolitní divadlo Praha
Pro Děti

Cena

Sektor A250,- Sektor B250,- Sektor C250,-

Nejbližší představení:

8. 5.ST – 10:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Pro Děti

V ledo­vém krá­lov­ství na kon­ci svě­ta žije zlá Sně­ho­vá krá­lov­na, kte­rá má srd­ce z ledu. Jed­no dne, když se pro­há­ní, jako mra­zi­vá melu­zí­na nad Krá­lov­stvím slun­ce, zahléd­ne prin­ce Kryš­to­fa, kte­rý si ze sně­hu sta­ví sně­hu­lá­ka. Jeho mlad­ší sestřič­ky Ella a Anna si z bra­t­ro­vi neši­kov­nos­ti děla­jí legraci…a tak, když mu Sně­ho­vá krá­lov­na nabíd­ne náruč stří­br­né­ho pra­chu a celé krá­lov­ství z ledu, oča­ro­va­ný Kryš­tof se nechá unést do její­ho krá­lov­ství. Jeho náh­lé zmi­ze­ní trá­pí obě sestřič­ky, kte­ré se ho vyda­jí se sně­hu­lá­kem Olí­kem hle­dat. Ces­tou zaži­jí mno­há dob­ro­druž­ství a pot­ka­jí se s pohád­ko­vý­mi bytost­mi, kte­ré nikdy před­tím neviděly…

Muzi­ká­lo­vá pohád­ka na moti­vy pří­bě­hu z pera dán­ské­ho pohád­ká­ře Han­se Chris­ti­a­na Ander­se­na, kte­rý popr­vé vyšel v roce 1845 a popi­su­je boj mezi dob­rem a zlem. Dana Bar­tůň­ko­vá, zná­má též jako prin­cez­na Ange­lí­na z pohád­ky S čer­ty nejsou žer­ty, je autor­ka a reži­sér­ka večer­ních i dět­ských před­sta­ve­ní, kte­rá se hra­jí po celé Čes­ké republice.

Kaž­dý divák musí mít zakou­pe­nou vstupenku!