Letní scéna

Repertoár

Sně­ho­vá královna

Na moti­vy pohád­ky H. Ch. Andersena.

Režie: MALÉ­hRY
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Danie­la Zbytovská, Niko­la Zbytovská
Scénografie: Pavel Matou­šek
Kostýmy: Marie Muka­řov­ská
Foto: Matouš Bárta
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo MALÉhRY
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

Pří­běh Ger­dy a Kaje vyprá­vě­ný tak, jak ho vidí tři uklí­zeč­ky. Vyu­ží­va­jí všech pro­střed­ků z vlast­ních zdro­jů (kýble, had­ry, sme­tá­ky) a diva­del­ních rekvi­zit, jež fik­tiv­ní her­ci zane­cha­li na jeviš­ti. Poe­tic­ká pohád­ka je tak oži­ve­na o nápa­dy „oby­čej­ných“ uklízeček.

Kaž­dý divák musí mít vstupenku!