Letní scéna

Repertoár

Srn­ky / ZÁMEK SLAVKOV

Srn­ky jsou pří­bě­hem out­si­de­rů s kuri­óz­ní­mi osu­dy: diri­gent, kte­rý tou­ží vystu­po­vat v Japon­sku a na Praž­ském jaru;…

Autor: Tomáš Svo­bo­da
Režie: Tomáš Svo­bo­da
Hrají: Josef Polá­šek, Miroslav Sýko­ra, Roman Blu­maier, Pavel Šim­čík, Ire­na Kristeková, Mari­a­na Chmelařová, Mila­da Vyhnálková, Kris­tý­na Štarhová
Foto: Monika Chupeková
Délka: 90 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Nevhodné do 15 let

Cena Letní scéna

Sektor A490,- Sektor B440,- Sektor C240,-

Srn­ky jsou pří­bě­hem out­si­de­rů s kuri­óz­ní­mi osu­dy: diri­gent, kte­rý tou­ží vystu­po­vat v Japon­sku a na Praž­ském jaru; myko­log, kte­rý ze stra­chu z vlast­ní výš­ky cho­dí neu­stá­le ohnu­tý; vyná­lez­ce, kte­rý má na kon­tě řadu odmít­nu­tých vyná­le­zů, či úřed­ník, kte­rý vždy po orgas­mu plá­če, pro­to­že si mys­lí, že to je napo­sle­dy. A samo­zřej­mě nechy­bí ani jejich ženy, milen­ky, „zau­čo­va­tel­ky“. Ces­ty všech se jed­né noci neče­ka­ně spo­jí a jejich pří­běhy najdou rozuz­le­ní až díky srn­kám, kte­ré se obje­ví, Bůh ví odkud…