Repertoár

Sta­ré dámy

Skvě­lá hra čtve­ři­ce nor­ských autorů.

Autor: Pål Man­gor Kva­m­men, Tor­finn Nag, Jon Arne Sægrov, Per Inge Torkelsen
Režie: Juraj Nvo­ta
Hrají: Zde­na Studenková, Kami­la Magálová
Dramaturgie: Mir­ka Čibenková
Scénografie: Peter Čanec­ký
Kostýmy: Peter Čanec­ký
Překlad: Anna Fosse
Foto: Ctibor Bachratý
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 07. 04. 2018
Divadlo: Štúdio L+S Slovensko
Komedie Drama

Cena

Sektor A630,- Sektor B550,- Sektor C300,-

Hád­ky stří­da­jí usmi­řo­vá­ní, vzpo­mín­ky pře­krý­va­jí sou­čas­nost, po slzách násle­du­je smích, pro­to­že humor je ta sku­teč­ná uni­ver­zi­ta tře­tí­ho věku. Skvě­lá herec­ká pří­le­ži­tost pro Zde­nu Stu­den­ko­vou a Kami­lu Magálovou.

Jed­na žila v pře­py­chu v dob­ré čtvr­ti, dru­há v chu­do­bě v kolo­nii na před­měs­tí. Jed­na je ele­gant­ní dáma píší­cí odváž­nou milost­nou poezii a vyja­dřu­jí­cí se jako celebri­ta z lep­ší spo­leč­nos­ti. Dru­há celý život tvr­dě manu­ál­ně pra­co­va­la, kou­ří jed­nu za dru­hou a mlu­ví, jak jí zobák naros­tl. Obě­ma „táh­ne“ na osm­de­sát a hra osu­du je při­ve­de do domo­va pro seni­o­ry. Jeden pokoj, dvě poste­le a dva abso­lut­ně roz­díl­né živo­ty, doteď…