Repertoár

Szi­di Tobi­as & band — Novo­roč­ní kon­cert 2023

„Byl Věřil a byl i Nevěřil“

Hrají: Szi­di Tobi­as, Milan Vysko­čá­ni, Andrej Gál, Richard Šimur­ka, Jakub Vali­ček, Tamás Belic­za, Vili­am Majer
Koncert

Cena

Sektor A570,- Sektor B470,- Sektor C320,-

Na tom­to mimo­řád­ném novo­roč­ním kon­cer­tu zazní v neza­mě­ni­tel­ném pro­ve­de­ní cha­risma­tic­ké zpě­vač­ky Szi­di Tobi­as nejen oblí­be­né sklad­by jako Na hote­lu v Olo­mou­ci, Nech sa deje, Dala som milé­mu, Dyje, Okná doko­rán, Já vím, ale také pís­ně Zim­ní noci, Vrá­na, Měs­tu i svě­tu, Andě­lé, kte­ré se hra­jí jen ve výji­meč­ném čase.

O jedi­neč­nos­ti kon­cer­tů Szi­di Tobi­as & Band mlu­ví množ­ství věr­ných pří­z­niv­ců, kte­ří se na kon­cer­ty opa­ko­va­ně vracejí.
Szi­di Tobi­as se svým pro­je­vem dotkne emo­cí, na kte­ré jsme ve všed­ních dnech zapomněli.