Letní scéna

Repertoár

Taj­ný agent

Závě­reč­ný díl brit­ské­ho triptychu v Diva­dle Na zábradlí. 

Autor: Jose­ph Conrad / DJ
Režie: David Jařab
Hrají: Jiří Vyo­rá­lek, Anna Fia­lo­vá, Petr Čtvrt­ní­ček, Jiří Čer­ný, Jakub Žáček, Vác­lav Vašák, Voj­těch Vondráček
Dramaturgie: Bar­bo­ra Šupová
Scénografie: David Jařab
Kostýmy: Syl­va Zimu­la Hanáková
Hudba: Jakub Kudláč
Foto: KIVA
Délka: 125 minut + přestávka
Premiéra: 06. 12. 2019
Divadlo: Divadlo Na zábradlí
Drama

Cena

Sektor A550,- Sektor B420,- Sektor C300,-

Po Shake­spea­ro­vi a Doy­lo­vi se ten­to­krát bude tavit kla­sik brit­ské moder­ní lite­ra­tu­ry Jose­ph Conrad (1857–1924) — v režij­ním, tex­to­vém i scé­nic­kém ucho­pe­ní kme­no­vé­ho reži­sé­ra Davi­da Jařa­ba. Pan Ver­loc pro­vo­zu­je anar­chis­tic­kou živ­nost, ale je záro­veň rus­kým agen­tem. Východ­ní moc­nost už nechce jen neškod­ná udá­ní na radi­kál­ní sou­dru­hy, ale poža­du­je za své pení­ze sku­teč­né činy. Nezvykle aktu­ál­ní román vyprá­ví pří­běh z Lon­dý­na o jed­né bom­bě, kte­rá měla způ­so­bit strach a cha­os a na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí a při­blí­žit Bri­tá­nii zájmům Rus­ka. Son­da o záni­ku lás­ky a rodi­ny v sou­ko­lí dějin.