Repertoár

Tera­pie sdí­le­ním LIVE

Edu­ka­tiv­ní, inter­ak­tiv­ní před­sta­ve­ní / před­náš­ka o intim­ních vzta­zích a komunikaci.

Hrají: Ester Geisle­ro­vá, Hon­za Vojtko
Komedie

Cena

Sektor A390,- Sektor B330,- Sektor C230,-

„Milu­ju tě…“
„Já vás obě taky!“
Jest­li si mys­lí­te, že tohle je síla, tak to ješ­tě nic není.
Po tom, co jsme zača­li zve­řej­ňo­vat vaši reál­nou onli­ne komu­ni­ka­ci, jste se nás zača­li ptát, co s tím.
Co mám dělat, aby se mi tohle nestá­va­lo? Jak se ubrá­nit ese­mes­ko­vé přestřelce?
Jak asi sami tuší­te, odpo­vě­di na tyto otáz­ky jsou slo­ži­těj­ší než se zdá.
Dali jsme se pro­to dohro­ma­dy s páro­vým tera­pe­u­tem Hon­zou Vojt­kem a v rám­ci před­náš­ky Tera­pie sdí­le­ním LIVE s vámi chce­me najít odpo­vě­di na vaše otázky.