Letní scéna

Repertoár

The Naked Tru­th — Odha­le­ná prav­da BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ

Dojem­ná kome­die, kte­rá je výzvou všem ženám a osla­vou jejich síly posta­vit se nepří­z­ni osudu.

Autor: Dave Simp­son
Režie: Petr Hal­ber­sta­dt
Hrají: Gab­rie­la Míčo­vá, Pet­ra Špindle­ro­vá, Danie­la Cho­dě­ro­vá / Klá­ra Apo­le­ná­řo­vá, Ale­na Hlad­ká / Anež­ka Ruse­vo­vá, Anna Strop­nic­ká / Hana Kus­n­je­ro­vá, Natá­lie Tichán­ko­vá / Alž­bě­ta Vaculčiaková
Délka: 110 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky a StageArtCZ
Komedie Drama

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

Síla tan­ce, síla přá­tel­ství, síla poro­zu­mě­ní pro­po­jí šest žen a při­mě­je je odha­lit o sobě prav­du a doká­že, že sto­jí za to čelit nepří­z­ni osu­du, ať jak­ko­li kru­té­mu. Pro­střed­nic­tvím kur­zu pole dan­ce ve ven­kov­ské tělo­cvič­ně, od kte­ré­ho kaž­dá oče­ká­vá něco jiné­ho, zvý­šit si sebe­vě­do­mí, sho­dit pár kilo, udr­žet si chla­pa nebo si ho najít, ale ani jed­na si neu­vě­do­mu­je, jak moc to ovliv­ní jejich život, dospě­jí přes nej­růz­něj­ší nesho­dy ke spo­leč­né­mu rozhodnutí…
Diva­dlo pro ženy a o ženách, kte­ré musí bez­pod­mí­neč­ně vidět muži (pokud se odváží).

Výtě­žek z akce bude věno­ván Masa­ry­ko­vu onko­lo­gic­ké­mu ústa­vu na nákup soft­wa­ru, kte­rý znač­ně zjed­no­du­šu­je a urych­lu­je porov­ná­ní a vyhod­no­ce­ní radi­o­lo­gic­kých sním­ků mamo­gra­fie, kdy správ­né vyhod­no­ce­ní a závěr může mít pro paci­ent­ku cenu života.

V rám­ci koná­ní této bene­fi­ce se všich­ni zúčast­ně­ní zří­ka­jí náro­ku na honorář.