Letní scéna

Repertoár

Tran­sky, body, vteřiny

Záku­li­sí spor­tov­ní­ho skan­dá­lu prv­ní republiky.

Autor: Tomáš Dia­niš­ka
Režie: Tomáš Dia­niš­ka
Hrají: Jakub Burý­šek, Pav­la Gajdo­ší­ko­vá, Mar­ké­ta Matu­lo­vá, Ondřej Brett, Michal Sed­lá­ček, Voj­těch Joha­ník, Len­ka Kuče­ro­vá, Andrea Zatlou­ka­lo­vá, Miroslav Kude­la, Michal Weber
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 25. 01. 2019
Divadlo: Divadlo Petra Bezruče Ostrava

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

Za časů dáv­ných bohů, hrdin­ných náčel­ní­ků a psy­cho­pa­tic­kých dik­tá­to­rů, nekli­dem zmí­ta­ná země zro­di­la hrdin­ku. Byla jí Zde­na. Moc­ná prin­cez­na zoce­le­ná žárem olym­pi­ád. Tretry, vášeň, nebez­pe­čí. Její odva­ha změ­ní svět. Co na tom, že jí pod nosem raší tma­vý kní­rek – hlav­ně když na běžec­ké drá­ze trhá rekor­dy. Brzy se sta­ne miláč­kem Čes­ko­slo­ven­ska a celé­ho atle­tic­ké­ho svě­ta. Ale ti, kte­ré nechá­vá za sebou, se začnou pídit po pří­či­nách její­ho úspě­chu. Nová hra Tomá­še Dia­niš­ky inspi­ro­va­ná skan­dál­ním osu­dem čes­ko­slo­ven­ské atlet­ky Zde­ny Koub­ko­vé, jejíž spor­tov­ní úspě­chy byly vyma­zá­ny z naší novo­do­bé historie.