Repertoár

Tři vete­rá­ni

Není nut­no, aby bylo pří­mo veselo…

Autor: Jan Werich, Zde­něk Svěrák, Jaro­slav Uhlíř
Režie: Jiří Kraus
Hrají: Radim Madeja, Vuk G. Čele­bić, Micha­el Vykus, Mar­tin Hej­ný, Miroslav Dvo­řák, Jana Tro­ja­no­vá, Lili­an Sarah Fischerová
Délka: 75 minut bez přestávky
Divadlo: INDIGO company
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

Fim­fá­rum. Úžas­ná kníž­ka pohá­dek pana Jana Weri­cha. Patr­ně nej­zná­měj­ší je pří­běh tří vyslou­ži­lých vojá­ků, kte­ří se tou­la­jí svě­tem. Pomo­cí tří kou­zel­ných darů (har­mo­nič­ky, klo­bou­ku a měš­ce), kte­ré dosta­li od hod­ných skřít­ků, napra­ví hamiž­nou prin­cez­nu a sami zjis­tí v čem je vlast­ně to pra­vé lid­ské štěstí.
Pohád­ka nejen pro děti o odva­ze, lid­ské hlouposti a sku­teč­ném lid­ském štěs­tí, kte­ré bývá na dosah.