Repertoár

Úvěr

Inte­li­gent­ní kome­die Jor­di­ho Galcerána.

Autor: Jor­di Galcerán
Režie: Anto­nín Procházka
Hrají: Mar­tin Zounar, Filip Blažek
Délka: 80 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo Metro
Komedie

Cena

Sektor A550,- Sektor B500,- Sektor C450,-

Ředi­tel ban­ky Gre­go­rio má skvě­lý život, lukra­tiv­ní mís­to a krás­nou ženu. A prá­vě ve chví­li, kdy se cítí mož­ná až pří­liš pev­ně v sed­le, obje­ví se nesol­vent­ní žada­tel o úvěr Anto­nio. Gre­go­rio mu žádost o úvěr razant­ně zamít­ne. Anto­nio je ale neod­byt­ný a vyhro­žu­je mu, že když nedo­sta­ne úvěr, sve­de mu ženu. Má totiž obrov­ské svůd­cov­ské schop­nos­ti a nikdy mu žád­ná neo­do­la­la. Gre­go­rio mu úvěr nedá, ale radě­ji zavo­lá své man­žel­ce, aby si dala na Anto­nia pozor. Jeho žena se roz­čí­lí, že ji takhle ohro­žu­je kvů­li něja­ké­mu směš­né­mu úvě­ru a nekom­pro­mis­ně ho vyho­dí z domu. Gre­go­rio chce svou ženu zpět, ale neví, jak to udě­lat. Aby svou ženu opět okouz­lil, musel by mít něja­ké svůd­cov­ské schop­nos­ti, ty ale nikdy neměl. A tak musí chtě nechtě požá­dat o pomoc zku­še­né­ho svůd­ní­ka Anto­nia. Pomů­že Anto­nio svést zou­fa­lé­mu Gre­go­ri­o­vi jeho ženu? Dosta­ne poža­do­va­ný úvěr? A kdo nad kým nako­nec zvítězí?