Repertoár

Vel­ká zeb­ra aneb Jak že se to jmenujete?

Kome­die o tom, proč před pro­blémy (ne)utíkat.

Autor: Jean-Jacques Bri­caire, Mau­ri­ce Lassayques
Režie: Petr Palouš
Hrají: Ondřej Vet­chý, Kai­ra K. Hra­chov­co­vá / Jit­ka Jež­ko­vá, Jaro­mír Dula­va, Dana Čer­ná, Mar­ti­na Hudeč­ko­vá, Zde­něk Vencl / Jiří Štré­bl / Zde­něk Velen
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Palace
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Nejbližší představení:

18. 3.PO – 19:00
HRAJEME V DĚLNICKÉM DOMĚ (BRNO-ŽIDENICE) Komedie

Chris­ti­an má “nemoc”. S kaž­dou ženou vydr­ží jen chví­li. Byl žena­tý s Gise­le, ale po čase na něj padla hrůza a pocí­til nepře­ko­na­tel­nou potře­bu utéct. Aby své svě­do­mí ale­spoň čás­teč­ně uti­šil, uza­vřel ve pro­spěch své ženy vyso­kou život­ní pojist­ku a před­stí­ral, že se na rybách utopil.

Ten­to trik úspěš­ně pou­žil v živo­tě dva­krát a prá­vě se ho chys­tá zre­a­li­zo­vat potře­tí. Jenomže ten­to­krát mu osud posta­ví do ces­ty pro­blém v podo­bě pří­te­le z dět­ství, kte­rý ho pozná pod­le náhod­né foto­gra­fie v novi­nách a navští­ví ho.
Chris­ti­an, kte­rý měl vždy vše dopo­drob­na naplá­no­vá­no, musí najed­nou impro­vi­zo­vat a ke své hrůze se oci­tá tvá­ří v tvář se svý­mi “vdo­va­mi” i novou snou­ben­kou. Poda­ří se mu tuto nezá­vi­dě­ní hod­nou situ­a­ci zvlád­nout i potřetí?