Repertoár

Vel­ké dob­ro­druž­ství malé­ho brouka

Pohád­ka o stře­vlí­ku Pepovi.

Autor: Libor Jeník
Režie: Libor Jeník
Hrají: Libor Jeník, Mar­ce­la Lau­ri­no­vá, Rado­van Sní­til / David Vorá­ček, Josef Zýka / Michal Dadura
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo ZA2
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

Stře­vlík Pepa, je dal­ší hmy­zí posta­vič­ka, kte­rá si vás zís­ká svým vti­pem, chyt­ros­tí, odva­hou a smys­lem pro čest. Pepa žije na lou­ce u Čer­né­ho lesa a se svým nej­lep­ším pří­te­lem zla­to­hláv­kem Jar­dou se jed­no­ho dne vyda­jí hle­dat to pra­vé štěstí.

Od té chví­le se sta­ne­te svěd­ky vzru­šu­jí­cí­ho puto­vá­ní, bude­te se smát poplete­né­mu brou­ku, kte­rý na lou­ku zablou­dil z dale­ké cizi­ny, se zata­je­ným dechem bude­te čekat, zda­li Pepa unik­ne zlé­mu srš­ni Edo­vi a jak dopad­ne setká­ní s potrh­lým dat­lem, kte­ré­mu všich­ni říka­jí Růže­na. Pepa na ces­tě za štěs­tím zaži­je ješ­tě mno­há podi­vu­hod­ná dob­ro­druž­ství. Napří­klad s pavou­kem Kar­lem, se škvo­rem Igo­rem a s roz­to­mi­lou Beruš­kou a ptá­te-li se, jest­li štěs­tí najde, přijď­te se podí­vat na novou výprav­nou pohád­ku s krás­ný­mi písničkami.

Kaž­dý divák musí mít zakou­pe­nou vstupenku!

Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL.