Repertoár

Vlas­ta Redl s kapelou

Legen­da čes­ké hudeb­ní scény.

Koncert

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Zpě­vák, mul­tiin­stru­men­ta­lis­ta, stu­di­o­vý hráč, aran­žér a pro­du­cent. Jeho tvor­bu je těž­ké žánro­vě zařa­dit, neboť pra­cu­je s širo­kým arze­ná­lem hudeb­ních sty­lů – od folk­ló­ru a fol­ku, přes růz­né vývo­jo­vé eta­py roc­ku (folk-rock, jaz­zrock, art-rock) až po, někdy poměr­ně slo­ži­té, kom­po­zič­ně-aran­žér­ské postu­py, pro kte­ré se mu od hudeb­ních pub­li­cis­tů dosta­lo pře­zdí­vek Valaš­ský Mozart a Morav­ský Oldfield.

V tom­to roce osla­ví 50 let na pódiu s svý­mi přá­te­li a gratulanty.