Repertoár

Vlaš­tov­ka

Emo­tiv­ní, a pře­de­vším lid­sky sil­ný pří­běh na moti­vy sku­teč­né udá­los­ti, kte­rý je výji­meč­nou pří­le­ži­tos­tí pro…

Autor: Guillem Clua
Režie: Jit­ka Čvančarová
Hrají: Jit­ka Čvan­ča­ro­vá, Daniel Krejčík
Délka: 100 minut bez přestávky
Divadlo: Studio DVA
Drama

Cena

Sektor A590,- Sektor B520,- Sektor C450,- Přístavek320,-

Nejbližší představení:

22. 4.PO – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Drama

Emo­tiv­ní, a pře­de­vším lid­sky sil­ný pří­běh na moti­vy sku­teč­né udá­los­ti, kte­rý je výji­meč­nou pří­le­ži­tos­tí pro Jit­ku Čvan­ča­ro­vou a Danie­la Krej­čí­ka. Věhlas­ná uči­tel­ka zpě­vu ve svém domě při­jí­má mla­dé­ho muže, kte­rý se chce zdo­ko­na­lit v hla­so­vé tech­ni­ce. Již úvod­ní dia­lo­gy však dáva­jí tušit, že se v násle­du­jí­cím ději plném narůs­ta­jí­cí­ho napě­tí začnou pře­kva­pi­vě odkrý­vat osu­do­vé sku­teč­nos­ti v živo­tech obou postav.

Vzá­jem­ně se musí posta­vit roz­díl­né­mu vní­má­ní a chá­pá­ní poci­tu viny, poro­zu­mě­ní, odpuš­tě­ní a hlav­ně lás­ky. Na tuto hodi­nu zpě­vu ani jeden z nich nikdy neza­po­me­ne… stej­ně jako divák.