Repertoár

Vraž­da krá­le Gonzaga

Hřích je hřích, i když nám svě­do­mí namlou­vá opak.

Režie: Jiří Havel­ka
Hrají: Simo­na Bab­čá­ko­vá, Klá­ra Melíš­ko­vá, Zdeň­ka Žád­ní­ko­vá, Tomáš Jeřá­bek, Mar­tin Myšič­ka, Ivan Trojan
Délka: 120 min + přestávka
Divadlo: Dejvické divadlo

Cena

Sektor A790,- Sektor B690,- Sektor C550,-

Na hrad Elsi­nor při­jíž­dí sku­pi­na pro­fe­si­o­nál­ních her­ců. Hamlet jim zadá­vá úkol: sehrát před­sta­ve­ní Vraž­da krá­le Gon­za­ga s něko­li­ka úpra­va­mi, kte­ré jim tam on sám při­pí­še. Je to jeho past. Past na myši. Past na vra­ha. Chce nechat před­vést diva­del­ní kus, kte­rý zrca­dlí ohav­ný zlo­čin spácha­ný Clau­di­em a věří, že onen hříš­ník se pod tíhou sebe­re­fle­xiv­ní­ho diva­del­ní­ho zážit­ku prozradí.

Potud jed­na z nej­zná­měj­ších scén diva­dla na diva­dle ve svě­to­vé dra­ma­tic­ké lite­ra­tu­ře. Hamlet nebo Shake­spea­re – věří, že diva­dlo má inten­zi­tu detek­to­ru lži. Že diva­dlo má moc odha­lit prav­du. Že diva­dlo má sílu nahlo­dat svě­do­mí diváka.

Mož­nost náku­pu pou­ze na poklad­ně max. 4 vstupenek/osoba, bez mož­nos­ti rezervace.