Repertoár

VUS Ondráš: Svět hraček

Malý chla­pec Rudolf se oci­tl ve svě­tě hra­ček, do kte­ré­ho jej zaved­la panen­ka Káťa. V něm…

Autor: Rudolf Dana­jo­vič, David Vac­ke
Režie: David Vac­ke
Hrají: pro­fe­si­o­nál­ní část Vojen­ské­ho umě­lec­ké­ho sou­bo­ru ONDRÁŠ
Hudba: Jiří Mot­tl
Choreografie: Rudolf Dana­jo­vič, Len­ka Fučí­ko­vá, Jit­ka Hla­vá­čo­vá, Jan Kysu­čan, Nel­ka Lazo­vič, Ondřej Studénka
Délka: 45 minut bez přestávky
Premiéra: 16. 10. 2021
Divadlo: VUS Ondráš
Pro Děti

Cena

Sektor A80,- Sektor B80,- Sektor C80,-

Malý chla­pec Rudolf se oci­tl ve svě­tě hra­ček, do kte­ré­ho jej zaved­la panen­ka Káťa. V něm se setká napří­klad s robo­ty, med­víd­kem, pas­tel­ka­mi, včel­ka­mi, vojáč­kem nebo koní­kem. Postup­ně však zjiš­ťu­je, že stej­ně jako děti, i hrač­ky se necho­va­jí vždy správ­ně. Spo­leč­ně s Káťou se Rudolf sna­ží hrač­ky napra­vit a při­tom si uvě­do­mu­je, že i on sám se necho­val vždy nej­lé­pe. Pou­čí se a poda­ří se mu napra­vit i sebe?

Cílem pro­gra­mu je pro­střed­nic­tvím pří­bě­hu, kte­rý poja­tý moder­ní a zábav­nou for­mou, pou­ká­zat na mrav­ní, spo­le­čen­ské a soci­a­li­zač­ní doved­nos­ti dítěte.

Vhod­né pro děti před­škol­ní­ho věku a žáky 1. stup­ně základ­ní školy.