Letní scéna

Repertoár

Výji­meč­ný stav

Repor­táž z nevě­ry vlast­ní ženy.

Autor: Milan Tesař
Režie: Tomáš Svo­bo­da
Hrají: Josef Polá­šek, Jit­ka Jež­ko­vá / Lada Jelín­ko­vá, Karel Zima / Lukáš Rous, Eliš­ka Nezva­lo­vá, Zde­něk Maryš­ka / Zde­něk Palusga
Délka: 110 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Na Fidlovačce
Komedie

Cena Letní scéna

Sektor A520,- Sektor B420,- Sektor C230,-

Výji­meč­ná kome­die o nevě­ře, kte­rá zahra­nič­ní­ho repor­té­ra Kar­la Bera­na při­táh­ne z Kam­bu­ru v Afri­ce zpět do Pra­hy a vyvo­lá celou kaská­du nepřed­ví­da­tel­ných gro­tesk­ních zvra­tů. A do toho vše­ho musí Karel vysí­lat živě repor­tá­že z kam­bur­ské revo­lu­ce. Nikdy nevěř­te médi­ím a své ženě!

Insce­na­ci mají na svě­do­mí iko­ny čes­ké­ho humo­ru – redak­tor Refle­xu a spo­lu­au­tor Zele­né­ho Rau­la Milan Tesař jako autor a Tomáš Svo­bo­da (Hodi­no­vý man­žel, Blon­ďa­tá bes­tie, Srn­ky) jako reži­sér. V hlav­ní roli repor­té­ra Kar­la Bera­na exce­lu­je Josef Polá­šek. Stej­ně výteč­ně mu sekun­du­jí Jit­ka Jež­ko­vá / Lada Jelín­ko­vá v roli Mar­ty či Karel Zima / Lukáš Rous v roli Khaleda.