Repertoár

Vzkří­še­ní

Dra­ma­ti­za­ce poví­dek nezná­mé­ho autora.

Autor: Daniel Doubt
Režie: Michal Vajdič­ka
Hrají: Jana Hol­co­vá, Vero­ni­ka Khek Kubařová, Zdeň­ka Žádníková, Vla­di­mír Polívka, Hynek Čer­mák, Vác­lav Neužil, Pavel Šim­čík, Ivan Tro­jan
Foto: Hynek Glos
Délka: 115 minut + přestávka
Premiéra: 12. 06. 2016
Divadlo: Dejvické divadlo

Cena

Sektor A700,- Sektor B600,-

Ten­to pří­běh, pokud se sku­teč­ně stal tak, jak je popi­so­ván, je tím nej­ne­u­vě­ři­tel­něj­ším pří­bě­hem, jaký moh­li jeho akté­ři zažít… Pod dra­ma­ti­za­cí poví­dek nezná­mé­ho auto­ra je pode­psán Daniel Doubt, jehož pří­jme­ní není věr­ným divá­kům DD nezná­mé. Ti, kte­ří tvor­bu DD sle­du­jí sys­te­ma­tic­ky, se správ­ně dopát­ra­jí toho, že text vzni­kl pří­mo pro Dej­vic­ké diva­dlo, jak je v rodi­ně Doub­tů zvy­kem, jen se ten­to­krát nejed­na­lo o čis­tou kolek­tiv­ní impro­vi­za­ci, ale o prá­ci s více­mé­ně hoto­vým tex­tem záhad­né­ho autora.

Na před­sta­ve­ní nelze uplat­ňo­vat sle­vy, pro­dej pro­bí­há výhrad­ně v poklad­ně diva­dla, bez mož­nos­ti rezer­va­ce a lze zakou­pit maxi­mál­ně 4 vstu­pen­ky na osobu.