Repertoár

Začá­tek

„Vlo­ži­la jsem své srd­ce do dla­ně a uká­za­la ti ho. Nabíd­la jsem ti ho. Dob­ro­vol­ně. Byla jsem statečná.”

Autor: David Eldridge
Režie: Pet­ra Horváthová
Hrají: Lucie Von­dráč­ko­vá, Petr Jeniš­ta
Délka: bude upřesněno
Premiéra: 23. 03. 2020
Divadlo: Divadlo SpoluHra
Komedie

Cena

Sektor A630,- Sektor B530,- Sektor C300,-

Nová brit­ská kome­die o začát­ku jed­no­ho vzta­hu a o tom, jak je těž­ké být upřím­ný nejen k part­ne­rům ale hlav­ně sami k sobě.

Co by se sta­lo, kdy­bychom k sobě byli od začát­ku, co se zná­me, zce­la ote­vře­ní…? Hra dopo­drob­na sle­du­je začá­tek jed­no­ho vzta­hu zhuš­tě­ný do jedi­né­ho, vel­mi brz­ké­ho rána. Dan je posled­ní, kdo ješ­tě neo­de­šel ze vče­rej­ší par­ty, z kolauda­ce Lau­ři­na bytu, Lau­ra ho pozo­ru­je, a nako­nec při­jde se zce­la jas­nou nabíd­kou: Vyspi se se mnou… A začí­ná upřím­ný vtip­ně psa­ný dia­log, při kte­rém nám oba odkrý­va­jí své pochyb­nos­ti, život­ní boles­ti, trau­ma­ta, nejis­to­ty a své vnitř­ní tou­hy a cíle.
Nová brit­ská hra, kte­rá měla pre­mi­é­ru v Royal Nati­o­nal The­a­t­re v 12. říj­na v roce 2017 skli­di­la nebý­va­lý úspěch u divá­ků i odbor­né veřejnosti.