Repertoár

Zatou­la­né pohádky

Taneč­ní diva­dlo pro děti.

Autor: Mar­tin Rezek
Režie: David Vac­ke
Hrají: pro­fe­si­o­nál­ní část Vojen­ské­ho umě­lec­ké­ho sou­bo­ru ONDRÁŠ
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: VUS Ondráš
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

Pyš­ná prin­cez­na, tři kůzlát­ka, Dlou­hý, Širo­ký a Bys­tro­zra­ký nebo Mako­vá panen­ka… tyto a dal­ší zná­mé pohád­ky v jed­nom pořa­du. Malé­mu Rudol­fo­vi se rozu­tek­ly z kníž­ky pohád­ky a zavo­lá si vás a Káču, abys­te mu je zase pomoh­li najít. Vaše sna­že­ní ovšem kazí čert. Poda­ří se vám i přes­to všech­ny zatou­la­né pohád­ky vrá­tit zpět do kníž­ky? Toto taneč­ní diva­dlo pro­vá­ze­né mlu­ve­ným slo­vem je inspi­ro­vá­no pohád­ko­vý­mi melo­di­e­mi a lido­vý­mi taneč­ní­mi prv­ky a je vhod­né pro děti před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku.