Letní scéna

Repertoár

Život s krajtou

Klaun­ská one-man show o živo­tě osa­mo­ce­né­ho úřed­ní­ka, kte­rý doma žije se svo­jí krajtou. 

Autor: Émi­le Ajar
Režie: David Pra­chař
Hrají: David Pra­chař, Jakub Pra­chař, Pavel Fajt
Délka: 80 minut bez přestávky
Divadlo: La Fabrika
Drama

Cena

Sektor A420,- Sektor B390,-

Život s kraj­tou v humor­né for­mě popi­su­je pří­běh osa­mo­ce­né­ho úřed­níč­ka. Šedi­vý zaměst­na­nec sta­tis­tic­ké­ho úřa­du si svůj nud­ný život ozvlášt­ňu­je jed­nak návště­vou vykři­če­ných domů a jed­nak cho­vem kraj­ty. Byť se jed­ná o pří­běh osa­mě­lé­ho muže ve vel­ko­měs­tě, tak se Pra­chař nevy­hý­bá humo­ru a nad­sáz­ce. Klaun­ská one-man show s dnes už neví­da­ným živým hudeb­ním dopro­vo­dem Pav­la Fajta.