Letní scéna

Repertoár

Zkur­ve­ní havlisti

Kou­zel­ná kome­die o třech mužích, kte­ří rozu­mí všemu.

Autor: Luboš Balák
Režie: Luboš Balák
Hrají: Michal Bum­bá­lek / Karel Zima, Miroslav Hanuš, Tomáš Měchá­ček
Foto: Irena Vodáková
Délka: 80 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo Komediograf
Komedie Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A490,- Sektor B390,- Sektor C320,-

Kome­die z naší sauny.
Hubert, Bořek a Vla­dan cho­dí pra­vi­del­ně do té naší krás­né sau­ny. Pro­hřát se. Vypla­vit toxi­ny a utu­žit zdra­ví. A taky si popo­ví­dat. Pro­brat sou­čas­nou spo­leč­nost. Poli­ti­ku. Zdra­vot­nic­tví. Eko­no­mi­ku. Fot­bal. Auto­ba­za­ry. Evrop­skou unii. Rake­to­vé moto­ry. Che­mic­ké pro­ce­sy v
lis­tech rost­lin. Kul­tu­ru a vatu. Tro­chu popře­mýš­let o tom, kam se ten svět vlast­ně sype. Se vzrůs­ta­jí­cí tep­lo­tou jejich těl stou­pá i jejich nasa­ze­ní. Anga­žo­va­nost. Chví­le­mi se roz­pá­lí do běla. Jak to dneska zná­me. Máte-li také zájem o lid­stvo, tak přijď­te, tihle chla­pí­ci vás nakop­nou urči­tě správ­ným směrem.