Repertoár

Zůsta­ne to mezi námi

Ptej­te se Evy Holu­bo­vé a Boba Klep­la na cokoliv.

Hrají: Eva Holu­bo­vá, Petr Čtvrt­ní­ček (původ­ně Bohu­mil Klepl)
Foto: Lenka Hatašová
Délka: 90 minut bez přestávky
Komedie

Cena

Sektor A450,- Sektor B420,-

Výji­meč­né setká­ní Zůsta­ne to mezi námi je úspěš­ná, někdy mož­ná i tro­chu hoř­ká, kaž­do­pád­ně vždy vel­mi oso­bi­tá talk show naší před­ní hereč­ky Evy Holu­bo­vé a her­ce Pet­ra Čtvrt­níč­ka, kte­ří jsou zná­mí ved­le pro­fes­ní­ho mis­trov­ství také zájmem o dění kolem nás a sna­hou nežít život zby­teč­ně. Divá­ci ovliv­ňu­jí podo­bu veče­ra pro­střed­nic­tvím svých otá­zek napsa­ných před začát­kem před­sta­ve­ní nebo dota­zů v prů­bě­hu večera.

Váže­ní diváci,
z důvo­du one­moc­ně­ní Bohu­mi­la Klep­la vystou­pí v před­sta­ve­ní Zůsta­ne to mezi námi po boku Evy Holu­bo­vé herec Petr Čtvrt­ní­ček. Pokud Vám změ­na v obsa­ze­ní nevy­ho­vu­je, může­te požá­dat o vrá­ce­ní vstup­né­ho v mís­tě zakou­pe­ní – a to nej­poz­dě­ji do stře­dy 24. 10. 2018.
Omlou­vá­me se za vznik­lé kom­pli­ka­ce a děku­je­me za pochopení!