Letní scéna

Výstavy

Rado­van Vese­lý: Andě­lé a ostatní

Vernisáž 30. 04. 2019 16:30

Vše­stran­ný umě­lec Rado­van Vese­lý, od naro­ze­ní spja­tý s Brnem, před­sta­ví v diva­dle svou aktu­ál­ní tvor­bu. Výsta­vu s názvem ANDĚLÉ A OSTATNÍ zahá­jí slav­nost­ní ver­ni­sáž 30. dub­na v 16:30.

Rado­van Vese­lý se celý pro­fes­ní život věnu­je uži­té­mu umě­ní. Za poči­ny v oblas­ti gra­fic­ké­ho i prů­mys­lo­vé­ho desig­nu, archi­tek­tu­ře a výstav­nic­tví zís­kal řadu oce­ně­ní, jeho prá­ci zna­jí i tele­viz­ní a fil­mo­ví divá­ci – jako archi­tekt se podí­lel na sním­ku Vla­di­mí­ra Michál­ka Posel a fil­mo­vé sérii poví­dek Okno do hřbi­to­va, je také auto­rem scé­ny gala­ve­če­rů něko­li­ka roč­ní­ků Fes­ti­va­lu dět­ské­ho fil­mu ve Zlí­ně. V sou­čas­né době se zamě­řu­je pře­de­vším na vol­nou tvor­bu. Svý­mi obra­zy (akryl na plát­ně) vyprá­ví barev­né pří­běhy, ve kte­rých se pro­lí­na­jí humor, smu­tek i iro­nie. V jeho figu­rál­ních obra­zech se odrá­že­jí hlav­ně vzta­hy mezi žena­mi a muži a jejich roz­díl­né posto­je vůči okol­ní­mu svě­tu. Své kom­po­zi­ce sta­ví na nekom­pro­mis­ní barev­nos­ti, orna­men­tech, struk­tu­rách a kom­bi­na­ci sty­lů. Tvor­ba Rado­va­na Vese­lé­ho zahr­nu­je rov­něž pro­sto­ro­vé objek­ty a šperky.