Aktuální výstava

Daniel Bidel­ni­ca – Nové proměny

Srdeč­ně zve­me na ver­ni­sáž Danie­la Bidel­ni­ci Nové proměny,
kte­rá pro­běh­ne ve čtvr­tek 25. dub­na v 17:00 v Gale­rii u dvou Polívků.
O hudeb­ní dopro­vod se posta­rá sku­pi­na Ňjú Urmíns TubaBent.
Na výsta­vě bude autor pre­zen­to­vat svo­je sno­vé vize pro­střed­nic­tvím abs­trakt­ních děl.
Daniel Bidel­ni­ca vyu­ží­vá tech­ni­ku mal­by, gra­fi­ky a tapi­sé­rie. Jeho tvor­ba je cha­rak­te­ris­tic­ká expre­siv­ním výra­zem, jenž pod­po­ru­je i domi­nan­ce barev­né­ho kolo­ri­tu – obra­zy tak dosa­hu­jí har­mo­nic­ké­ho cel­ku s pozi­tiv­ní­mi odkazy.

Proběhlé výstavy

Bohu­mil Hra­bal a divadlo

Laco a Nico Garaj

Aťas umře­me slav­ní: Plát­no a Štětec

Kalen­dář Pro­mě­ny 2024

Lukáš Peli­kán: Dualita

Igor Dere­ve­nec

Bab­ka Blan­ka Šper­ko­vá & Adá­mek a Mariánka

Kalen­dář Pro­mě­ny 2023

Jaro­slav Mil­fajt: Brno on my mind

Joe Pist­to­ne: Ensamble

Mária Bidel­ni­co­vá: Relax

Kalen­dář Proměny2022

Kate­ři­na „Kasea“ Pet­ří­ko­vá: Pří­ro­da magická

Jiří Víšek: Jazz a Milan Kašuba

Boris Jir­ků & Bohumír Gol­da: Inspi­ro­vá­no divadlem

Roma­na Štryncl: Výsta­va Báseň pro Fores­ta a auk­ce pro koči­čí útulek

Ven­kov­ní ver­ni­sáž výsta­vy Jiří­ho Slí­vy Klauni a jiné grafiky

FRANTIŠEK BOROVEC — TVÁŘENÍ 2020

Výsta­va kre­seb a obra­zů Zde­ny Höhmo­vé Dvě energie

Cha­ri­ta­tiv­ní kalen­dář Pro­mě­ny 2020

Milo­slav Son­ny Halas: Ať meleš, jak meleš… nenameleš!

Rado­van Vese­lý: Andě­lé a ostatní

Micha­el Ritt­stein: Ces­tou necestou

Jaro­slav Krej­čí: Diva­del­ní fotografie

Tvá­ře diva­dla: Jiří Salik Sláma

Kalen­dář Pro­mě­ny 2019

JIŘÍ ELIŠKA

Ver­ni­sáž výsta­vy Re:spekt

Rad­ko Květ

Petr Válek