Aktuální výstava

Lukáš Peli­kán: Dualita

Foyer diva­dla od 16. květ­na ozdo­bí výsta­va obra­zů Luká­še Peli­ká­na nazva­ná Dua­li­ta. Ver­ni­sáž bude zahá­je­na v 16:00. Středo­bo­dem Peli­ká­no­vy tvor­by jsou závěs­né obra­zy s pou­ži­tím kom­bi­na­ce akry­lo­vých a ole­jo­vých barev. Lukáš Peli­kán stu­do­val brněn­skou Střed­ní umě­lec­ko-prů­mys­lo­vou ško­lu a aktu­ál­ně má v Brně vlast­ní teto­va­cí stu­dio, mno­ho lidí jej pro­to mož­ná zná spí­še jako nada­né­ho taté­ra než výtvar­né­ho uměl­ce. O to zají­ma­věj­ší pohled na jeho vše­stran­nou umě­lec­kou čin­nost výsta­va v Diva­dle Bol­ka Polív­ky nabídne.

Výsta­va je prodejní. 
Ceník ke sta­že­ní v pdf zde.

Proběhlé výstavy

Igor Dere­ve­nec

Bab­ka Blan­ka Šper­ko­vá & Adá­mek a Mariánka

Kalen­dář Pro­mě­ny 2023

Jaro­slav Mil­fajt: Brno on my mind

Joe Pist­to­ne: Ensamble

Mária Bidel­ni­co­vá: Relax

Kalen­dář Proměny2022

Kate­ři­na „Kasea“ Pet­ří­ko­vá: Pří­ro­da magická

Jiří Víšek: Jazz a Milan Kašuba

Boris Jir­ků & Bohumír Gol­da: Inspi­ro­vá­no divadlem

Roma­na Štryncl: Výsta­va Báseň pro Fores­ta a auk­ce pro koči­čí útulek

Ven­kov­ní ver­ni­sáž výsta­vy Jiří­ho Slí­vy Klauni a jiné grafiky

FRANTIŠEK BOROVEC — TVÁŘENÍ 2020

Výsta­va kre­seb a obra­zů Zde­ny Höhmo­vé Dvě energie

Cha­ri­ta­tiv­ní kalen­dář Pro­mě­ny 2020

Milo­slav Son­ny Halas: Ať meleš, jak meleš… nenameleš!

Rado­van Vese­lý: Andě­lé a ostatní

Micha­el Ritt­stein: Ces­tou necestou

Jaro­slav Krej­čí: Diva­del­ní fotografie

Tvá­ře diva­dla: Jiří Salik Sláma

Kalen­dář Pro­mě­ny 2019

JIŘÍ ELIŠKA

Ver­ni­sáž výsta­vy Re:spekt

Rad­ko Květ

Petr Válek