Aktuální výstava

Jiří Víšek: Jazz a Milan Kašuba

Jazz a Milan Kašu­ba objek­ti­vem foto­gra­fa Jiří­ho Víš­ka. Ver­ni­sáž nové výsta­vy ve foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky se usku­teč­ní ve čtvr­tek 30. září 2021 v 16 hodin. O hudeb­ní dopro­vod se posta­rá Milan Kašu­ba s kon­tra­basis­tou Vin­cen­cem Kum­me­rem a výsta­vu uve­de jaz­zo­vá zpě­vač­ka Dáša Ubro­vá.

Vysta­ve­ny budou pře­de­vším foto­gra­fie z komor­ní­ho kon­cer­tu jaz­zo­vé­ho kyta­rist Mila­na Kašu­by a kon­tra­basis­ty Vin­cen­ce Kum­me­ra, kte­rý se usku­teč­nil zhru­ba před­tře­mi lety v kavár­ně Pod­ne­bi a dal­ší sním­ky z kon­cer­tů Mila­na Kašuby.

Původ­ně měla být výsta­va poctou ke Kašu­bo­vým osm­de­sá­ti­nám, kte­ré osla­vil vlo­ni na jaře. „Vzhle­dem k pro­tie­pi­de­mic­kým opat­ře­ním se však ter­mín pořád měnil, tak teď dou­fá­me, že se to koneč­ně poda­ří,“ podotkl Jiří Víšek, kte­ré­ho s hudeb­ní­kem pojí leti­té přá­tel­ství i dlou­ho­do­bá spolupráce.
Výsta­va potr­vá do 28. října.

Jiří Víšek, foto­graf a peda­gog foto­gra­fie, je absol­ven­tem Střed­ní umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly v Brně. Poslé­ze absol­vo­val na Katedře umě­lec­ké foto­gra­fie FAMU. Od kon­ce vyso­ko­škol­ské­ho stu­dia se zabý­vá vytvá­ře­ním sou­bo­ru oso­bi­tě kon­ci­po­va­ných foto­gra­fic­kých por­trétů osob­nos­tí kul­tur­ní­ho živo­ta pře­váž­ně z Brna, jako jsou napří­klad bás­ník Jan Ská­cel, hudeb­ník Gustav Brom či foto­graf Vilém Rei­chmann a výtvar­ník Dali­bor Chatrný.

 

Proběhlé výstavy

Boris Jir­ků & Bohumír Gol­da: Inspi­ro­vá­no divadlem

Roma­na Štryncl: Výsta­va Báseň pro Fores­ta a auk­ce pro koči­čí útulek

Ven­kov­ní ver­ni­sáž výsta­vy Jiří­ho Slí­vy Klauni a jiné grafiky

FRANTIŠEK BOROVEC — TVÁŘENÍ 2020

Výsta­va kre­seb a obra­zů Zde­ny Höhmo­vé Dvě energie

Cha­ri­ta­tiv­ní kalen­dář Pro­mě­ny 2020

Milo­slav Son­ny Halas: Ať meleš, jak meleš… nenameleš!

Rado­van Vese­lý: Andě­lé a ostatní

Micha­el Ritt­stein: Ces­tou necestou

Jaro­slav Krej­čí: Diva­del­ní fotografie

Tvá­ře diva­dla: Jiří Salik Sláma

Kalen­dář Pro­mě­ny 2019

JIŘÍ ELIŠKA

Ver­ni­sáž výsta­vy Re:spekt

Rad­ko Květ

Petr Válek