Aktuální výstava

Výsta­va foto­gra­fií osob­nos­tí z cha­ri­ta­tiv­ní­ho kalen­dá­ře Pro­mě­ny 2022

Foyer diva­dla ozdo­bí, jako již tra­dič­ně na sklon­ku roku, foto­gra­fie z nové­ho cha­ri­ta­tiv­ní­ho kalen­dá­ře PROMĚNY 2022. Zná­mé osob­nos­ti pro Nada­ci Archa Chan­tal nafo­til stej­ně jako v před­chá­ze­jí­cích letech reno­mo­va­ný foto­graf Petr Kureč­ka, přes­to je však pro­jekt ten­to­krát v něčem zce­la jiný a výji­meč­ný. Ver­ni­sáž se koná ve čtvr­tek 16. pro­sin­ce od 16 hodin.

Mar­ta Kubi­šo­vá, Iva Jan­žu­ro­vá, Bolek Polív­ka, Anna Geisle­ro­vá, Ondřej Vet­chý, Voj­těch Kotek, Jan Cina, Vla­di­mír Polív­ka, Eva Sam­ko­vá, Bar­bo­ra Hrzá­no­vá, Chan­tal Poulla­in a také Karel Gott. Svo­le­ní pub­li­ko­vat vůbec popr­vé zpě­vá­ko­vu foto­gra­fii, kte­rá vznik­la při foce­ní Pro­měn pro rok 2013, dala Iva­na Got­to­vá – vzhle­dem k cha­ri­ta­tiv­ní­mu úče­lu kalen­dá­ře nevá­ha­la ani chví­li. Dva­náct význam­ných osob­nos­tí PROMĚN 2022 je však na foto­gra­fi­ích Pet­ra Kureč­ky výji­meč­ně zachy­ce­no — ´bez pro­mě­ny´. Všich­ni se před­sta­vu­jí sami za sebe, což celé­mu pro­jek­tu dává mno­hem osob­něj­ší ráz. Na strán­kách kalen­dá­ře jsou také zazna­me­ná­ny jejich odpo­vě­di na otáz­ku, co pro ně ´pro­mě­na´ vlast­ně znamená.

Kalen­dář Pro­mě­ny 2022 je dostup­ný tra­dič­ně ve dvou veli­kos­tech: kla­sic­ká veli­kost 33 x 33 cm za 400 Kč a limi­to­va­ná edi­ce 64 x 64 cm za 1 000 Kč a jsou již v pro­de­ji na webu www.kalendarpromeny.cz a na poklad­ně diva­dla. Výtě­žek z pro­de­je kalen­dá­ře putu­je Nada­ci Archa Chan­tal. Cíl vyu­ži­tí je jas­ný: Pro­mě­nit neu­tě­še­ná pro­stře­dí dět­ských zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ní v útul­ná, pří­vě­ti­vá mís­ta tak, aby se malí paci­en­ti lépe vyrov­na­li s poby­tem v nemoc­ni­ci, zba­vi­li se stre­su a pře­ko­na­li odlou­če­ní od rodi­čů. Napří­klad pení­ze z pro­de­je loň­ské­ho kalen­dá­ře pod­po­ři­ly pro­jek­ty v Nemoc­ni­ci Most, Fakult­ní Tho­ma­ye­ro­vě nemoc­ni­ci Pra­ha a ve Fakult­ní nemoc­ni­ci Hra­dec Králové.

 

Proběhlé výstavy

Kate­ři­na „Kasea“ Pet­ří­ko­vá: Pří­ro­da magická

Jiří Víšek: Jazz a Milan Kašuba

Boris Jir­ků & Bohumír Gol­da: Inspi­ro­vá­no divadlem

Roma­na Štryncl: Výsta­va Báseň pro Fores­ta a auk­ce pro koči­čí útulek

Ven­kov­ní ver­ni­sáž výsta­vy Jiří­ho Slí­vy Klauni a jiné grafiky

FRANTIŠEK BOROVEC — TVÁŘENÍ 2020

Výsta­va kre­seb a obra­zů Zde­ny Höhmo­vé Dvě energie

Cha­ri­ta­tiv­ní kalen­dář Pro­mě­ny 2020

Milo­slav Son­ny Halas: Ať meleš, jak meleš… nenameleš!

Rado­van Vese­lý: Andě­lé a ostatní

Micha­el Ritt­stein: Ces­tou necestou

Jaro­slav Krej­čí: Diva­del­ní fotografie

Tvá­ře diva­dla: Jiří Salik Sláma

Kalen­dář Pro­mě­ny 2019

JIŘÍ ELIŠKA

Ver­ni­sáž výsta­vy Re:spekt

Rad­ko Květ

Petr Válek