Aktuální výstava

Mária Bidel­ni­co­vá: Relax

Kolek­ce maleb Márie Bidel­ni­co­vé, pozo­ru­hod­ná abs­trakt­ním expre­siv­ním vyjá­d­ře­ním, v květ­nu ozdo­bí foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Výsta­va Relax bude sou­čás­tí fes­ti­va­lu ŽENY ŽENÁM. Slav­nost­ní ver­ni­sáž se usku­teč­ní 2. květ­na od 16 hodin.

Aka­de­mic­ká malíř­ka Mária Bidel­ni­co­vá (1954, Bra­ti­sla­va), v umě­lec­kém svě­tě zná­má pod pseu­do­ny­mem MURO, se věnu­je nejen vlast­ní malíř­ské tvor­bě, ale pře­de­vším restau­ro­vá­ní a také foto­gra­fo­vá­ní. Stu­do­va­la na Střed­ní ško­le umě­lec­ké­ho prů­mys­lu u prof. Rudol­fa Fily, nesto­ra slo­ven­ské­ho výtvar­né­ho umě­ní, a na Vyso­ké ško­le výtvar­ných umě­ní na Katedře restau­ro­va­ní v Bra­ti­sla­vě. Pra­co­va­la jako restau­rá­tor­ka v Slo­ven­ské národ­ní gale­rii, mimo jiné vytvá­ře­la malíř­ské kopie van Gogha, P. Gau­gi­na, P. Picassa a dal­ších veli­ká­nů svě­to­vé­ho malíř­ství. K jejím nej­zná­měj­ším restau­rá­tor­ským pra­cím pat­ří ran­ně-rene­sanč­ní vlys od Simo­ne Mar­ti­ni­ho v Římě, gotic­ký oltář v Her­var­to­vě, vel­ko­ploš­ná iko­na z 15. sto­le­tí z Bar­dě­jo­va ad. Svou autor­skou tvor­bu s úspě­chem pre­zen­tu­je na výsta­vách doma i v zahraničí.

 

Proběhlé výstavy

Kalen­dář Proměny2022

Kate­ři­na „Kasea“ Pet­ří­ko­vá: Pří­ro­da magická

Jiří Víšek: Jazz a Milan Kašuba

Boris Jir­ků & Bohumír Gol­da: Inspi­ro­vá­no divadlem

Roma­na Štryncl: Výsta­va Báseň pro Fores­ta a auk­ce pro koči­čí útulek

Ven­kov­ní ver­ni­sáž výsta­vy Jiří­ho Slí­vy Klauni a jiné grafiky

FRANTIŠEK BOROVEC — TVÁŘENÍ 2020

Výsta­va kre­seb a obra­zů Zde­ny Höhmo­vé Dvě energie

Cha­ri­ta­tiv­ní kalen­dář Pro­mě­ny 2020

Milo­slav Son­ny Halas: Ať meleš, jak meleš… nenameleš!

Rado­van Vese­lý: Andě­lé a ostatní

Micha­el Ritt­stein: Ces­tou necestou

Jaro­slav Krej­čí: Diva­del­ní fotografie

Tvá­ře diva­dla: Jiří Salik Sláma

Kalen­dář Pro­mě­ny 2019

JIŘÍ ELIŠKA

Ver­ni­sáž výsta­vy Re:spekt

Rad­ko Květ

Petr Válek