Výstavy

FRANTIŠEK BOROVEC — TVÁŘENÍ 2020

Vernisáž 04. 09. 2020 16:00

Zná­mý scé­no­graf, gra­fik a ilu­strá­tor Fran­ti­šek Boro­vec před­sta­ví svou pozo­ru­hod­nou tvor­bu na výsta­vě kre­seb, por­trétů a gra­fi­ky ve foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Ver­ni­sáž se usku­teč­ní 4. září v 16 hodin.

Letoš­ní osm­de­sát­ník Fran­ti­šek Boro­vec pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší osob­nos­ti sou­čas­né­ho brněn­ské­ho výtvar­né­ho živo­ta. V roce 1960 absol­vo­val gra­fic­ký obor SUPŠ v Uher­ském Hra­diš­ti, v násle­du­jí­cích letech pra­co­val jako gra­fik a scé­no­graf ve fil­mo­vých a tele­viz­ních stu­di­ích a diva­dlech, pří­le­ži­tost­ně půso­bil také coby peda­gog na střed­ních a vyso­kých ško­lách. Vytvo­řil přes 400 firem­ních a pro­duk­to­vých zna­ček, nespo­čet pla­ká­tů, kre­seb a kari­ka­tur. V posled­ním obdo­bí čas­to vysta­vu­je obra­zo­vé ilu­stra­ce a gra­fic­ky modi­fi­ko­va­né foto-por­tréty brněn­ských osob­nos­tí. Gra­fi­ka, pla­ká­ty, cor­po­ra­te design Fran­tiš­ka Borov­ce jsou v muzej­ních i sou­kro­mých sbír­kách a fir­mách v Čes­ké repub­li­ce, na Slo­ven­sku, v Pol­sku, Rus­ku, Němec­ku, Itá­lii, Ang­lii, Fran­cii, Ame­ri­ce, Egyp­tě, Japon­sku a dal­ších zemích.

V sou­čas­nos­ti jej při­ved­lo člen­ství ve Sdru­že­ní Bie­ná­le Brno opět k desig­nu, ovšem teď už v nezisko­vé sfé­ře. Věnu­je se hlav­ně pro­ble­ma­ti­ce kul­tur­ní­ho a eko­lo­gic­ké­ho pla­ká­tu, kde kla­de důraz na kre­seb­né poje­tí s dějo­vou lin­kou, liší­cí se od pře­va­žu­jí­cí počí­ta­čo­vé stej­nos­ti. To, že je neu­stá­le čin­ný a kre­a­tiv­ní, doklá­dá výsta­va v Diva­dle Bol­ka Polív­ky s jeho por­trét­ní tvor­bou a gra­fi­kou, kde chce upo­zor­nit na výji­meč­né posta­vy naše­ho kul­tur­ní­ho živo­ta,“ uvá­dí Milo­slav Dolejš k aktu­ál­ní výstavě.

Dílo Fran­tiš­ka Borov­ce si ve foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky může­te pro­hléd­nout do 1. října.