Výstavy

Jaro­slav Krej­čí: Diva­del­ní fotografie

Vernisáž 19. 02. 2019 17:30

Zve­me Vás na slav­nost­ní ver­ni­sáž retrospek­tiv­ní výsta­vy diva­del­ních foto­gra­fií Jaro­sla­va Krej­čí­ho, kte­ré při­po­me­nou slav­nou éru Diva­dla na pro­váz­ku, se usku­teč­ní v úte­rý 19. úno­ra od 17.30 ve foyer Diva­dla Bol­ka Polívky.
Sou­bor čer­no­bí­lých sním­ků mapu­je legen­dár­ní insce­na­ce z kon­ce 70. a začát­ku 80. let minu­lé­ho sto­le­tí Am a Ea, Tro­seč­ník a Šašek a krá­lov­na, za nimiž autor­sky sto­jí prin­ci­pál diva­dla Bolek Polív­ka, kte­rý ve všech rov­něž ztvár­nil neza­po­me­nu­tel­né role.

Autor­ská pan­to­mi­mic­ká insce­na­ce Bol­ka Polív­ky Am a Ea pat­ři­la k nej­ob­lí­be­něj­ším před­sta­ve­ním Diva­dla na pro­váz­ku. Pojed­ná­va­la oči­ma mla­dé­ho člo­vě­ka o bib­lic­kém pří­bě­hu vyhná­ní Ada­ma a Evy z ráje. Insce­na­ce Tro­seč­ník z roku 1977 pak roze­hrá­va­la závaž­ná téma­ta, jaký­mi jsou osa­mě­ní, smu­tek, ztros­ko­tá­ní, ale i veli­kost lid­ské­ho ducha. I pro­to byla sym­bo­lic­ky v roce 1993 vybrá­na jako vůbec prv­ní insce­na­ce, kte­rá se ode­hrá­la na prk­nech teh­dy nově ote­vře­né­ho Diva­dla Bol­ka Polív­ky na Jakub­ském náměs­tí. Šašek a krá­lov­na z roku 1983 je „his­to­ric­kou” hrou, vyprá­vě­jí­cí o osu­du stře­do­vě­ké­ho šaš­ka na krá­lov­ském dvo­ře. Šašek (Bolek Polív­ka) tu baví svou despo­tic­kou a znudě­nou krá­lov­nu (Chan­tal Poulla­in) a musí stá­le vymýš­let nové a nové věci, aby odvrá­til její zby­teč­ný hněv. Insce­na­ce Šašek a krá­lov­na­sou­čas­ně však byla také hrou o diva­dle, jeho mož­nos­tech a pro­mě­nách. V roce 2017 na ni vol­ně navá­zal dal­ší autor­ský pro­jekt Bol­ka Polív­ky Šašek a syn, kte­rý zůstá­vá stá­le na reper­toá­ru diva­dla. Herec­kým part­ne­rem Bol­ka Polív­ky se v něm stal jeho syn Vladimír.

Jaro­slav Krej­čí se naro­dil 22. čer­ven­ce 1929. Po stu­diu na Peda­go­gic­ké fakul­tě UK Pra­ha pra­co­val jako gra­fik. Od roku 1962 půso­bil ve Sva­zu čes­ko­slo­ven­ských výtvar­ných uměl­ců (SČSVU). Ved­le typo­gra­fie a gra­fi­ky se věno­val diva­del­ní foto­gra­fii. Od roku 1975 exter­ně vyu­čo­val na Katedře foto­gra­fie FAMU gra­fic­kou úpra­vu a diva­del­ní foto­gra­fii. Ved­le vol­ných foto­gra­fic­kých sou­bo­rů Hic sunt leo­nes aneb Lvům je hic! (1966–72) foto­gra­fo­val také před­ní osob­nos­ti kul­tu­ry, napří­klad B. Reyn­ka, J. Svo­bo­du a J. Zrza­vé­ho. K nej­lep­ším Krej­čí­ho pra­cím pat­ří foto­gra­fie z insce­na­cí Mat­ky Kurá­že (1970) v Národ­ním diva­dle, Hamle­ta (1976) v Diva­dle na Vino­hra­dech a Hamle­ta (1982) v Národ­ním diva­dle. Jaro­slav Krej­čí zemřel 5. 2. 2006 v Praze.