Výstavy

Jaro­slav Mil­fajt: Brno on my mind

Vernisáž 07. 10. 2022 18:00

Váže­ní přátelé,
rádi bychom Vás srdeč­ně pozva­li na rocko­vý večer spo­je­ný s ver­ni­sá­ží výsta­vy foto­gra­fií Jaro­sla­va Mil­faj­ta BRNO ON MY MIND v pátek 7. říj­na v 18:00.

Zazní sklad­by auto­rů Voj­tě­cha Sva­to­še, Pav­la Šmí­da a Pet­ra Hlouš­ka st. Zahra­jí kape­ly The New Spe­a­ters a Fried Ace se vzác­ný­mi hos­ty Sárou Mil­faj­to­vou (zpěv), Tomá­šem Liš­kou (basky­ta­ra, kon­tra­bas) a Bárou Zme­ko­vou (klá­ve­sy). Bolek Polív­ka zahá­jí výsta­vu foto­gra­fií a pokřtí dokon­ce dvě CD:
NAJDI MNE CELOU
ŽE PRÝ CHODÍ S KOSOU.
Usly­ší­te také sklad­by z chys­ta­né­ho CD THE ESCAPING RELEVANCE OF THRUTH, a spo­leč­ně u dob­ré­ho morav­ské­ho vína vzpo­me­ne­me (nejen) na JANÁČKA…

Vstu­pen­ky na večer si může­te zakou­pit na webu diva­dla.

Těší­me se na Vás na všechny!