Letní scéna

Výstavy

Kalen­dář Pro­mě­ny 2024

Vernisáž 20. 11. 2023 17:00

Foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky v Brně na Jakub­ském náměs­tí ozdo­bí, jako již tra­dič­ně na sklon­ku roku, foto­gra­fie z nové­ho cha­ri­ta­tiv­ní­ho kalen­dá­ře Nada­ce Archa Chan­tal – PROMĚNY FANTAZIE 2024. Ver­ni­sáž, na kte­rou jste srdeč­ně zvá­ni, se za účas­ti Chan­tal Poulla­in a Bol­ka Polív­ky koná v pon­dě­lí 20. lis­to­pa­du od 17 hodin. Sou­čás­tí pro­gra­mu bude rov­něž křest kalendáře.

Nada­ce Archa Chan­tal vznik­la v roce 1993 z ini­ci­a­ti­vy hereč­ky Chan­tal Poulla­in s cílem zpří­jem­nit stro­hé pro­stře­dí zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ní pro malé paci­en­ty. Má tak za sebou 30 let úspěš­né čin­nos­ti a díky dár­cům rea­li­zo­va­la víc než 50 nemoc­nič­ních pro­jek­tů za téměř 60 mili­o­nů korun. Také výtě­žek z pro­de­je kalen­dá­řů pomá­há nada­ci rea­li­zo­vat sku­teč­né pro­mě­ny dět­ských oddě­le­ní čes­kých nemoc­nic v útul­něj­ší pro­sto­ry, pozi­tiv­ně půso­bí­cí na psy­chi­ku nemoc­ných dětí.

Kalen­dář Pro­mě­ny pro rok 2024 nafo­ti­la zná­má foto­gra­f­ka Len­ka Hata­šo­vá a název byl roz­ší­řen o slo­vo Fan­ta­zie. “Já jsem tu svo­ji roz­je­la na plné obrát­ky, abych zob­ra­zi­la 12 osob­nos­tí tak, jak je ješ­tě nikdo nevi­děl. A pro­to­že i ve foto­gra­fii se nachá­zí­me na počát­ku nové epo­chy, nebu­de u toho­to majstršty­ku chy­bět samo­zřej­mě ani umě­lá inte­li­gen­ce,” říká Len­ka Hatašová.
Letos se foti­li pro kalen­dář Marek Lam­bo­ra, Taťja­na Med­vec­ká, Zde­něk Pohlre­ich, Eli­za­ve­ta Maxi­mo­vá, Dana Drá­bo­vá, Lucie Výbor­ná, Marie Rot­tro­vá, Pavel Zed­ní­ček, Tere­za Kost­ko­vá, Vašek Noid Bár­ta, Karel Kovy Kovář a samo­zřej­mě Chan­tal Poullain.