Výstavy

Micha­el Ritt­stein: Ces­tou necestou

Vernisáž 22. 03. 2019 16:45

Foyer diva­dla zapl­ní pozo­ru­hod­ná díla malí­ře, kres­lí­ře, gra­fi­ka a ilu­strá­to­ra, jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších sou­čas­ných čes­kých uměl­ců Micha­e­la Ritt­stei­na.

Ver­ni­sáž výsta­vy jeho obra­zů nazva­né Ces­tou neces­tou se usku­teč­ní v pátek 22. břez­na v 16:45.

Výsta­vu zahá­jí kurá­tor expo­zi­ce Libor Gron­ský.
Na ver­ni­sá­ži vystou­pí Karel Heř­man a Zde­něk Klu­ka.

Micha­el Ritt­stein absol­vo­val Aka­de­mii výtvar­ných umě­ní, kam se v roce 2001 vrá­til jako vedou­cí peda­gog ate­li­é­ru mal­by. Vysta­vu­je na mno­ha samo­stat­ných i spo­leč­ných pře­hlíd­kách doma i v zahra­ni­čí, jeho obra­zy jsou sou­čás­tí sbí­rek svě­to­vých gale­rií i sou­kro­mých sbě­ra­te­lů. Pro jeho tvor­bu je typic­ký sar­kas­tic­ký a iro­nic­ký pohled, vtip­ně glo­su­jí­cí všed­no­den­ní život, stej­ně jako barok­ní roz­mach bra­vur­ní­ho kolo­ris­ty spo­je­ný s leh­kos­tí roze­né­ho kres­lí­ře-vypra­vě­če, pro něhož monu­men­ta­li­ta není dána formátem.

On sám v jed­nom z roz­ho­vo­rů na otáz­ku, co chce od umě­ní, odpo­vě­děl: „Zají­má mě, jak se u něj poba­vím. Můj základ­ní poža­da­vek zní — nenu­dit se. To pla­tí i o mých obra­zech. Nechci se u nich nudit já a pře­ji si, aby se u nich nenu­di­li ani divá­ci.“ A to je ostat­ně ta nej­lep­ší pozván­ka na Ritt­stei­no­vu výsta­vu, kte­rou v diva­dle bude mož­né zhléd­nout až do kon­ce dubna.

Výsta­va je pro­dej­ní, pro více infor­ma­cí kon­tak­tuj­te Micha­la Ada­mí­ka / [email protected] / tel.: 775 505 521