Letní scéna

Výstavy

Ver­ni­sáž výsta­vy Re:spekt

Vernisáž 06. 06. 2018 17:30

Titul­ní stra­ny časo­pi­su Respekt mapu­jí­cí spo­le­čen­ské dění od roku 1989 ve foyer Diva­dla Bol­ka Polívky!

Ve foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky se usku­teč­ní 6. červ­na od 17.30 ver­ni­sáž výsta­vy RE:SPEKT, na kte­ré si mohou návštěv­ní­ci pro­hléd­nout titul­ní stra­ny spo­le­čen­ské­ho týde­ní­ku Respekt reflek­tu­jí­cí zásad­ní oka­mži­ky od same­to­vé revo­lu­ce. Nezá­vis­lý časo­pis komen­tu­je aktu­ál­ní dění v domá­cí i zahra­nič­ní poli­ti­ce a ekonomice.

Neza­mě­ni­tel­nou podo­bu titu­lek, z nichž bude 35 vysta­ve­no ve foyer diva­dla, spo­ju­je od roku 1991 výraz­ný ruko­pis výtvar­ní­ka Pav­la Rei­se­naue­ra.

Ver­ni­sáž zahá­jí Bolek Polív­ka a imi­tá­tor Andre­je Babi­še, Adam Vrbas. O hudeb­ní dopro­vod se posta­rá Ondřej “Onde­ra” Her­zán.

Výsta­va potr­vá do 29. června.

Pavel Rei­se­nauer se naro­dil 7. 10. 1961 v Pra­ze a dosud zde žije. Po matu­ri­tě vystří­dal něko­lik povo­lá­ní (pra­co­val jako topič, noč­ní hlí­dač), při jejichž výko­nu se mohl věno­vat malo­vá­ní. Má tři dce­ry. V roce 1991 se stal zaměst­nan­cem týde­ní­ku Respekt a dosud jím je. Vydal kni­hu 209 kre­seb a 33 obra­zů a něko­li­krát vystavoval.