FESTIVAL ŽENY ŽENÁM

Ženy ženám (2. 5. — 28. 5. 2022)

Osla­va žen­ství, krá­sy, tvo­ři­vos­ti, odva­hy a inteligence.

Téma roku 2022: Žena-mat­ka a mateřství


Úvod­ní slovo:

Milé ženy,
my muži toho o ženách mno­ho neví­me, pro­to­že když jsou ženy oprav­du šťast­né, spo­ko­je­né a vyrov­na­né, tak u toho vět­ši­nou nejsme. A toto naše setká­vá­ní je nám vel­mi uži­teč­né, napo­má­há pozná­ní, usmí­vá­ní a milo­vá­ní. Milo­vá­ní poznaného.
Máme vás rádi. Měj­te nás taky.

Bolek Polív­ka, řeče­ný UsmířenýPro­gram:

Mária Bidel­ni­co­vá – Relax

PO 2. 5. 2022 / 16:00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky / Ver­ni­sáž

Ver­ni­sáž maleb pozo­ru­hod­ných pro své abs­trakt­ní expre­siv­ní vyjá­d­ře­ní od slo­ven­ské aka­de­mic­ké malíř­ky, v umě­lec­kém svě­tě zná­mé pod pseu­do­ny­mem MURO, kte­rá se věnu­je vlast­ní tvor­bě, restau­ro­vá­ní a fotografování.


Diva­dlo Kalich: Sil­ni­ce – La Stra­da

ÚT 3. 5. 2022 / 19:00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky / Před­sta­ve­ní

Cir­ku­sác­ká roman­ce o tom, že i malý kamí­nek má na tomhle svě­tě smysl.

Hra­jí: Bar­bo­ra Hrzá­no­vá, Radek Holub, Zbig­niew Kali­na, Klá­ra Cibul­ko­vá, Radek Zima


Dušev­ní zdra­ví během mateř­ské dovo­le­né

ST 4. 5. 2022 / 17:00
Fres­ko­vý sál na Zel­ném trhu / Před­náš­ka

Mode­ru­je:
Moni­ka Brindzáková
Hosté:
Micha­e­la Duf­f­ko­vá, autor­ka blo­gu Zápis­ník alkoholičky
Eliš­ka Reme­šo­vá, psy­cho­lož­ka, tera­pe­u­t­ka, lektorka


Zná­mí nezná­mí

NE 8. 5. 2022 / 18:00
Kino Sca­la / Film

Kome­die o par­tě přá­tel, kte­ří se sejdou, aby osla­vi­li pří­chod Nové­ho roku. Toto setká­ní by se nes­lo v duchu kla­sic­ké sil­vestrov­ské osla­vy, kdy­by… Kdy­by se nezro­dil zdán­li­vě nevin­ný nápad: dát všech­ny mobil­ní tele­fo­ny na stůl a nahlas sdí­let kaž­dou doru­če­nou zprá­vu. Sta­čí jeden večer a z dob­rých zná­mých se sta­nou neznámí.


MALÉ­hRY: Nebe?

ÚT 10. 5. 2022 / 19:00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky / Před­sta­ve­ní

Dám­ská jíz­da. Chla­pi, pozor, jedu je dost!

Hra­jí: Bar­bo­ra Sei­dlo­vá, Niko­la Zby­tov­ská, Danie­la Zby­tov­ská, Jaro­mír Barin Tichý


Diva­dlo Bol­ka Polív­ky a La Fab­ri­ka: Pro­slov

ST 11. 5. 2022 / 19:00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky / Před­sta­ve­ní

Pohy­bo­vý one-woman stand-up.

Hra­je: Anna Polív­ko­vá


Chan­tal Poulla­in – Chan­so­ny

ČT 12. 5. 2022 / 19:00
Fres­ko­vý sál na Zel­ném trhu / Koncert

Chan­tal zpí­vá čás­teč­ně čes­ky, pře­váž­ně však fran­couz­sky, tedy jazy­kem, kte­rý k šan­so­nům bytost­ně pat­ří. Díky své­mu cha­risma­tu okouz­lu­je pub­li­kum fran­couz­ským šar­mem a roz­dá­vá ener­gii i poho­du – divák se na chví­li pře­ne­se někam do zapad­lé­ho paříž­ské­ho baru.


Rodi­čov­ství a kari­é­ra

ÚT 17. 5. 2022 / 17:00
Fres­ko­vý sál na Zel­ném trhu / Před­náš­ka

Mode­ru­je:
Anna Put­no­vá
Hosté:
Olga Girst­lo­vá, zakla­da­tel­ka spo­leč­nos­ti GiTy
Jana Musi­lo­vá, zakla­da­tel­ka spo­leč­nos­ti LIKO‑S


Civi­li­zo­va­ná žena: Ide­ál i para­dox prvo­re­pub­li­ko­vé vizu­ál­ní kul­tu­ry

ÚT 17. 5. 2022 / 17:00
Mís­to­dr­ži­tel­ský palác – Morav­ská gale­rie v Brně / Komen­to­va­ná pro­hlíd­ka výstavy

Výsta­va sle­du­je para­lel­ní pro­ce­sy moder­ni­za­ce a žen­ské eman­ci­pa­ce, kte­ré dopro­vá­ze­ly vznik a roz­voj čes­ké moder­ní kul­tu­ry a kte­ré kul­mi­no­va­ly v mezi­vá­leč­né době. Jed­ním z klí­čo­vých svor­ní­ků těch­to pro­ce­sů byla posta­va nové – civi­li­zo­va­né a moder­ní – ženy.

Upo­zor­ně­ní: Maxi­mál­ní kapa­ci­ta 40 osob. Vstu­pen­ky k zakou­pe­ní v Morav­ské gale­rii.


Nej­hor­ší člo­věk na svě­tě

SO 18. 5. 2022 / 18:00
Kino Sca­la / Film

Brzy tři­ce­ti­le­tá Julie stá­le hle­dá své mís­to ve svě­tě a expe­ri­men­tu­je, zatím­co její star­ší pří­tel Aksel by se rád usa­dil a začal novou život­ní eta­pu. Věci se zkom­pli­ku­jí, když zví­da­vá Julie pro­nik­ne na večí­rek, na kte­rém potká mla­dé­ho a okouz­lu­jí­cí­ho Eivin­da… Film na pome­zí dra­ma­tu a kome­die vyprá­ví vtip­ně, prav­di­vě a s citem o vzta­zích a živo­tě v době, kdy může­me mít téměř neko­neč­né mož­nos­ti, a přes­to si při­pa­dat jako nej­hor­ší člo­věk na světě.


Diva­dlo Bol­ka Polív­ky: Rou­en 44

NE 22. 5. 2022 / 19:00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky / Před­sta­ve­ní

Dra­ma­tic­ká kome­die o tom, že sud s pra­chem se nedá ututlat.

Hra­jí: Chan­tal Poulla­in, Klá­ra Trojanová


Tělo a krá­sa během těho­ten­ství a po poro­du

PO 23. 5. 2022 / 17:00
Fres­ko­vý sál na Zel­ném trhu / Před­náš­ka

Mode­ru­je:
Moni­ka Brindzáková
Hosté:
Hed­vi­ka Jake­šo­vá, nutrič­ní tera­pe­u­t­ka a spo­lu­au­tor­ka pro­jek­tu www.nejenojidle.com
Kate­ři­na Kopi­co­vá, spo­luza­kla­da­tel­ka pro­jek­tu Tělo s příběhem


Amélie z Montmar­t­ru

ÚT 24. 5. 2022 / 18:00
Kino Sca­la / Film

31. srp­na 1997 ve 4 hodi­ny ráno dosta­la Amélie nápad. Musí stůj co stůj najít dáv­né­ho maji­te­le kra­bič­ky vzpo­mí­nek, kte­rou náho­dou našla ve svém bytě, a poklad mu vrá­tit. Jest­li to oce­ní, je roz­hod­nu­to a Amélie začne zasa­ho­vat jiným lidem do živo­ta. Kul­tov­ní roman­tic­ká kome­die o nesmě­lé Paří­žan­ce, kte­rá ani po 20 letech od pre­mi­é­ry neztra­ti­la nic ze své­ho šarmu.


Cha­ri­ta­tiv­ní bazar a swap

SO 28. 5. 2022 / 13:00
Mís­to­dr­ži­tel­ský palác – Morav­ská gale­rie v Brně

Chy­bí Vám v šat­ní­ku nové kous­ky? Potře­bu­je­te hrač­ky, nebo dět­ské kni­hy? Dej­te si s námi kávu, pod­poř­te dobrou věc a udě­lej­te radost i sami sobě. Výtě­žek z baza­ru bude věno­ván Žen­ské­mu vzdě­lá­va­cí­mu spol­ku Vesna.


Diva­dlo Na Jezer­ce: Man­žel­ské vraž­dě­ní

SO 28. 5. 2022 / 19:00
Diva­dlo Bol­ka Polív­ky / Před­sta­ve­ní

On ztra­til paměť. Ona trpě­li­vost. Nebo je to jinak? Prav­di­vá kome­die o part­ner­ském soužití.

Hra­jí: Jaro­slav Dušek, Nata­ša BurgerPrak­tic­ké informace:

Pro­ká­že­te-li se na poklad­ně DIVADLA BOLKA POLÍVKY vstu­pen­kou na komen­to­va­nou pro­hlíd­ku CIVILIZOVANÁ ŽENA, nebo na kte­rou­ko­li z fes­ti­va­lo­vých před­ná­šek, máte nárok na 10 % sle­vu na nákup max. 2 vstu­pe­nek na kte­ré­ko­li před­sta­ve­ní uve­de­né na našich Let­ních scé­nách (Kra­ví hora v Brně, Miku­lov, Slav­kov) v roce 2022.