FESTIVAL ŽENY ŽENÁM

Pro­gram fes­ti­va­lu 11. 5. – 29. 5. 2021


Deba­ty a onli­ne setkání

Nebýt na to sama aneb spo­lu jsme silnější

úte­rý 11. 5. 2021 v 17:00
Face­book Diva­dla Bol­ka Polív­ky / LIVE STREAM
hos­té: prof. MUDr. Marek Svo­bo­da, Ph.D., MUDr. Katarí­na Pet­rá­ko­vá, Ph.D., Mgr. Rad­ka Ale­xan­dro­vá, Ph.D., Mgr. Andrea Nová­ko­vá, Ing. Iva Hrn­či­ří­ko­vá, Ph.D.
mode­ru­je: Moni­ka Brindzáková

„V kaž­dé z nás je bojov­ni­ce. Spo­leč­ně může­me čelit sil­né­mu nepří­te­li, rako­vi­ně.“
Deba­ta odbor­ní­ků Masa­ry­ko­va onko­lo­gic­ké­ho ústa­vu a auto­rek pro­jek­tu NEBÝT NA TO SAMA. Cílem pro­jek­tu je zlep­šit pod­mín­ky léč­by pro ženy všech věko­vých kate­go­rií a všech onko­lo­gic­kých dia­gnóz, kte­ré se aktu­ál­ně léčí v MOÚ v Brně.
Rako­vi­na nemu­sí vždy vyhrát. Jak s tou­to nemo­cí bojo­vat a neu­blí­žit si? Neboj­te si říci o pomoc. Mít strach je při­ro­ze­né. Jak se z toho nezbláz­nit? Mnoh­dy pomá­há pou­ze vědo­mí nebýt na to sama.

Ces­ty žen

úte­rý 18. 5.2021 v 17:00
Face­book Diva­dla Bol­ka Polív­ky / LIVE STREAM
hos­té: Mar­ké­ta Vaň­ko­vá, Danu­še Neru­do­vá, Anna Put­no­vá
mode­ru­je: Filip Teller

Deba­ta o živo­tě váž­ně i neváž­ně s tro­ji­cí inspi­ra­tiv­ních žen. U jed­no­ho sto­lu set­ka­jí Mar­ké­ta Vaňková​, ​pri­má­tor­ka měs­ta Brna​, Danu­še Neru­do­vá, ekonomka​ a ​rek­tor­ka Men­de­lo­vy univerzity​,​ Anna Put­no­vá, pedagožka​ a​ poli­tič­ka. Jaký je jejich pohled na svět a naši spo­leč­nost? Odpo­led­nem pro­vá­zí herec Filip Teller.

Prav­da jako prv­ní krok ke zdraví

čtvr­tek 20. 5. 2021 v 17:00
Face­book Diva­dla Bol­ka Polív­ky / LIVE STREAM
mode­ru­je: Moni­ka Brin­d­zá­ko­vá
host: Katarí­na Bag­ni­a­ri Baniariová

Mla­dá a inspi­ra­tiv­ní antro­po­lož­ka Katarí­na Bag­ni­a­ri Bani­a­ri­o­vá, kte­rá se roz­hod­la ženy moti­vo­vat k tomu, aby vza­ly svo­je zdra­ví do vlast­ních rukou. Vytvo­ři­la plat­for­mu, jejímž pro­střed­nic­tvím edu­ku­je ženy všech věko­vých kate­go­rií a sna­ží se jim uká­zat, jak je důle­ži­té věřit sama sobě a své­mu tělu. 

Miloš Štěd­roň – Petr Iljič Čaj­kov­skij: Jev­ge­nij Oně­gin lyric­ké scény

čtvr­tek 27. 5. 2021 v 17:00
Face­book Diva­dla Bol­ka Polív­ky / LIVE STREAM

Prů­řez nej­lep­ší­mi insce­na­ce­mi jed­né z nej­krás­něj­ších oper – spo­lu s ukáz­ka­mi z Puški­no­va tex­tu a vzpo­mín­kou na to, jak v Mar­tě hrál před léty Oně­gi­na Bolek Polívka.

Tera­pie sdí­le­ním LIVE s Hon­zou Vojt­kem a Ester Geisle­ro­vou v DIVADLE BOLKA POLÍVKY

pátek 28. 5. 2021 v 19:00
vstu­pen­ky může­te zakou­pit zde
pro­vá­ze­jí: Jan Vojt­ko, Ester Geisle­ro­vá 

Tera­pie sdí­le­ním se sta­la v onli­ne svě­tě pojmem a postup­ně zís­ka­la také podo­bu audi­o­se­ri­á­lu, TV seri­á­lu, před­náš­ky a knih. Instagram @Esterajosefina je zná­mý od roku 2018 auten­tic­ký­mi, mra­zi­vý­mi, a záro­veň cynic­ký úsměv vzbu­zu­jí­cí­mi věta­mi, kte­rý­mi se lidé roz­chá­ze­jí. „S odbor­ní­kem a tera­pe­u­tem, Hon­zou Vojt­kem, jsme při­pra­vi­li před­náš­ku o vzta­zích a komu­ni­ka­ci. Všem, kte­ré to zají­má nebo trá­pí, pomá­há­me najít ces­tu nebo pře­rá­mo­vá­ní. Chce­me nastí­nit základ­ní pojmy o vzta­zích, vyvrá­tit omy­ly, a to moder­ní a pou­ta­vou for­mou,“ říká autor­ka a kurá­tor­ka pro­jek­tu #tera­pie­sdi­le­nim Ester Geislerová.

Pod­cast

MALÉ­hRY ke kafi s Bárou Polákovou

Od pon­dě­lí 17. květ­na od 9:00 na Spo­ti­fy, Apple Pod­casts nebo na You­Tu­be kaná­lu Diva­dla Bol­ka Polív­ky.
Diva­dlo MALÉ­hRY: Bar­bo­ra Sei­dlo­vá, Niko­la Zby­tov­ská, Danie­la Zbytovská

„Květ­no­vý pod­cast MALÉ­hRY ke kafi jsme nazva­ly Ženy nejen ženám. Ono být ženou je čas­to legra­ce a hol­ka, žena i bába mají své zážit­ky – a to nejen ty závaž­né, srd­cervou­cí, ryze žen­ské, ale i vtip­né a nezávažné…Záleží opět na tom, jak se na to chce­me dívat. A my bychom se rády podí­va­ly z vese­lej­ší­ho úhlu, neb je na čase odlo­žit truch­li­vé myš­len­ky a začít se tro­chu (nej­lé­pe hod­ně) smát. Ten­to­krát s hudeb­ním hos­tem Bárou Polá­ko­vou,“ říka­jí hereč­ky ze sou­bo­ru MALÉ­hRY.

Cha­ri­ta­tiv­ní bazar

sobo­ta 29. 5. 2021 11:00–18:00
Mís­to­dr­ži­tel­ský palác – Morav­ská gale­rie v Brně

Chy­bí Vám v šat­ní­ku nové kous­ky, nebo jen chce­te strá­vit pří­jem­né odpo­led­ne v milé spo­leč­nos­ti? Přijď­te si s námi užít atmo­sfé­ru Mís­to­dr­ži­tel­ské­ho palá­ce a blí­ží­cí­ho se léta! Oble­če­ní, doplň­ky, kabel­ky… k tomu skvě­lá káva a mož­nost při­spět naku­po­vá­ním na dobrou věc. Výtě­žek z baza­ru bude věno­ván Nada­ci Archa Chantal.